Dosarul de înscriere conţine următoarele acte:

  • Dosar plic;
  • Cerere de înscriere;
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul);
  • Dovadă de vaccinări de la medicul de familie/ Fișa medicală